Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informujmy o następującej treści klauzuli informacyjnej dla Kontrahentów:

  1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest Moto Centrum Zgierska 250 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 92-517 Łódź, ul. A. Sacharowa 89, lok. 59,
    NIP 7282321634, REGON 472296354, KRS 0000083738; e-mail: serwis@motocentrum-lodz.pl; tel. 0048 42 6175340.
  2. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, w tym spełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa obciążających strony czynności.
  3. Dane osobowe Podmiotu danych zostaną udostępnione wyłącznie instytucjom i organom państwowym w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów obciążających strony czynności.
  4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane Podmiotu danych przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług przez okres do chwili upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ww. umowami, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują dłuższe terminy.
  6. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

a)dostępu do swoich danych,

b)sprostowania swoich danych,

c)przeniesienia swoich danych,

d)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy o świadczenie usług.
  2. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.